Механізм дії Каріпаіна

  • Протеолітична дія - Папаїн розщеплює білки до поліпептидів і амінокислот, причому гідролізує будь-які пептидні зв'язки, за винятком зв'язків проліну і зв'язків глютамінової кислоти з дисоційованою карбоксильною групою. Папаїн має більшу здатність до розщеплення білків порівняно з більшістю протеаз тваринного і бактеріального походження. Папаїн стимулює перетравлення нежиттєздатних білкових мас, але водночас є безпечним для життєздатних тканин у зв'язку з присутністю в них інгібіторів протеаз. Експериментальним шляхом (1965 р.) було встановлено, що найчутливішим до Папаїну елементом диска є пульпозне ядро, причому некторизована частина хряща в 100 разів чутливіша до нього, ніж здорова.
  • Репаративна дія - комплекс ферментів, що входять до складу Каріпаїну, спричиняє підвищену секрецію колагенового білка, що призводить до помірного рубцювання волокнистої частини міжхребцевого диску і створення умов для ангіогенезу та остеогенезу. Збереження біосинтезу хондроїтинсульфатів частиною клітин підвищує трофічну роль пульпозного ядра, відновлюючи тургор диска.
  • Протизапальна дія - Комплекс ферментів, що входять до складу Каріпаіну, впливає на імунні та неімунні механізми запалення. Ферменти руйнують медіатори запалення, зокрема простагландини, гаптоглобін, брадикінін, С-реактивний білок, а також впливають на різні ланки процесу запалення (метаболізм арахідонової кислоти, системи комплементу, кінінів і фактори згортання крові). Підтримуючи фізіологічний процес ліквідації запалення, ферменти перешкоджають переходу його в хронічну форму.
  • Поліпшення мікроциркуляції - Комплекс ферментів, що входять до складу Каріпаіну, пригнічує агрегацію тромбоцитів, підвищує фібринолітичну активність, розщеплює плазматичні білки, що проникають під час гострого запалення в сполучну тканину, полегшує елімінацію білкового детриту та депозитів фібрину із зони запалення, що забезпечує поліпшення мікроциркуляції у зоні ушкодження та зменшення локального набряку.
  • Знеболювальна дія - Комплекс ферментів, що входять до складу Каріпаіну, здійснююсь безпосерендій знеболюючий ефект (за рахунок протеолізу медіаторів запалення) та опосередкований (усунення проявів дискрадикулярного конфлікту)
Çàêàçàòü ñåé÷àñ